Jelenünk, céljaink


Ars poetica: Nem a gyereket kell szeretni külön-külön, hanem a felnőttek közt kell kialakítani, erősíteni azt a szeretet közösséget, amibe a gyereket beemelve biztonságban és szeretve érzi magát.
Célunk olyan „otthonos kollégium” kialakítása, létrehozása, ahol a nevelő és a nevelt egyaránt jól és biztonságban érzi magát a nevelési folyamat egészében. Ahol az egyéni kezdeményezések, szakmai ötletek, valamint a gyerekek és nevelők felől megfogalmazott kívánságok, ötletek, újítások, elvárások egyaránt teret kapnak. Így kialakulhat az a kreatív szakmai és intézményi egység, ahol az együtt munkálkodás, a nevelés harmóniája, alkotássá, örömmé válhat mindenki számára.

A gyors társadalmi változások hatására folyamatosan emelkedik a szociális és családi okok miatt hátrányos, vagy veszélyeztetett helyzetbe került gyerekek száma.
A gyermekvédelmi alapellátás e családok számára ugyan segítséget nyújt, de eszközei korlátozottak, és nem képes minden esetben a hátrányok kompenzálására, korrigálására.
Nem tudja felvállalni e családok gyerekeinek művelődési, önképzési lehetőségeinek biztosítását, a kultúra közvetítését, és a megfelelő ismeretek és tudás megszerzését.
A sokrétű hátrányos helyzetből átmeneti otthoni tapasztalataink szerint csak úgy tudnak a gyerekek kilépni, ha családi kapcsolatok megtartása mellett kollégiumi nevelésben és elhelyezésben részesülnek.
A kollégiummá alakuló hetes-átmeneti otthon 39 éves gyakorlatában számtalan általános iskoláskorú gyermeket segített abban, hogy életpályájuk hátrányos helyzetük ellenére pozitív irányba folytatódjon.
Mindenkor a tudás megszerzésére, a kultúra közvetítésére törekedtünk. A készségek, képességek fejlesztése, az önállóságra törekvés, az egyedi személyiségi tulajdonságok elismerése, a biztonság megteremtése kiemelt fontosságú volt.
Fontos figyelembe venni, hogy a nevelési célok és feladatok mindenkor az életkori sajátosságokhoz és a gyerekek adottságaihoz igazodjanak.
A tanköteles korban is már kiemelt szerepű a személyiség formálása, a tanulás, az ismeretek megszerzése, mely az általános műveltséget alapozza meg, és ehhez szorosan kapcsolódik az alapvető erkölcsi szabályok elsajátítása.
A nevelés minden fázisában helyet kap a család, a szülő, hiszen különösen az általános iskolás korban az érzelmi kapcsolatok fenntartása, megerősítése, az egészséges személyiségfejlődés szempontjából is alapvető követelmény.

A felvételt igénylő gyerekek indokai sokfélék. Anyagi, szociális, iskoláztatási okok mellett képességbeli különbségek is meghúzódnak, mellyel a család egyedül nem képes megbirkózni.

A nevelési folyamatban az esélyek megteremtése érdekében beépül:

 • differenciált személyiségfejlesztés
 • felzárkóztatás
 • tehetséggondozás
 • alapvető értékek közvetítése
 • továbbtanulásra felkészítés
 • életkori sajátosságokhoz igazodó szabadidő eltöltése.

A kollégiumi elhelyezés lehetőség, a gyerekek és a család számára, hogy életkörülményeik ezen idő alatt javuljanak, valamint a gyerekek számára lehetőség nyíljon az esélyegyenlőség megteremtésére.
Meggyőződésünk, hogy a hátrányos helyzet korrigálására tett korai intézkedések, és a bentlakásos elhelyezés eredményesebb, ha minél előbb megkezdődhet a gyerekek átgondolt célra irányuló nevelése.
Otthonunk átalakításával ebben szeretnénk maximális segítséget nyújtani a rászoruló gyerekek és szüleik számára.

A többszöri névváltozás után, ma az intézmény kollégiumként funkcionál. A 60 férőhelyes intézményből a gyerekek sokfelé járnak iskolába.
Legtöbben a II. kerületbe. Csík Ferenc, Kodály, Szabó Lőrinc, Törökvész, a Palotás Gábor Általános Iskolába, normál, illetve speciális feladatokat is ellátó tantervi követelménnyel működő iskolákba egyaránt.
A pedagógiai programban is megfogalmazott cél szerint- az intézmény sajátosságából adódóan - a gyermekvédelem kiemelt szerepet kap.
További célok: az érzelmi biztonság nyújtása, a differenciált személyiségfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, továbbtanulásra felkészítés, és az életkori sajátságokhoz igazodó hasznos szabadidő eltöltése.

Olyan kollégiumot szeretnénk:
 • ahova „hazamegy” a gyerek iskola után
 • ahol befogadják, elfogadják, és biztonságot nyújtanak neki
 • amely követel, de tudja értékelni az egyéni teljesítményt,
 • ahol a felnőttek következetessége szeretettel párosul
 • ahol a közösség igyekszik többletlehetőséget nyújtani az ismeretek gyarapításához
 • a kollégiumunk olyan „érdekes ház”, mely tele van tudás-képességfejlesztési alkalmakkal, kapcsolatteremtési, kapcsolatépítési lehetőségekkel.

Ennek érdekében intézményünk alapvető törekvése:
 • Megteremteni a megfelelő feltételeket azon gyerekek számára, akiknek szüleik életkörülményei és szociális helyzete miatt nem tudják biztosítani a tanuláshoz, a művelődéshez, ellátásukhoz, nevelésükhöz szükséges feltételeket.
 • Biztos hátteret nyújtani az eredményes tanuláshoz, a mindennapi felkészüléshez.
 • Legyen programja a hátránnyal induló gyerekekre, és az átlaghoz képest több adottsággal rendelkező, tehetséges fiatalokra egyaránt.

Főbb alapelveink:
 • az alapvető emberi és gyermeki jogokat biztosítjuk minden területen.
 • demokratikus nevelési elveket érvényesítünk
 • a gyerekek iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat megkövetelése minden velük dolgozó felnőttől,
 • alapvető erkölcsi normák elsajátíttatását, gyakorlását vállaljuk
 • reális önismeret kialakítása
 • az egyén tulajdonságainak hasznosítása a társak és a közösség érdekében
 • egymás megbecsülése, a másság elfogadása

Kollégiumi nevelés célja:
 • A gyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődésének, szocializációjának biztosítása elsősorban a személyes példa erejével.
 • Személyiségük fejlesztése, érdeklődésük felkeltése a tanulás iránt a gazdag tevékenység kínálat biztosításával
 • Motiválás a tudás megszerzésére a továbbtanulás érdekében változatos tanulás-technikák alkalmazásával.
 • Önállóságra szoktatás, és a közösségi munkában való részvétellel a felelősségérzet fejlesztése.
 • Az önismeret fejlődése tevékenységeken keresztül.

Munkánk sikerét jelenti, ha:
 • gyermekeink többsége egészségesen fejlődik és az iskolai beilleszkedési problémák száma csökken.
 • A tanulásban elért eredmények pozitív irányban változnak
 • Önellátó tevékenységekben bevont tanulók szívesen dolgoznak, a közösségi munkában a felelősi rendszer eredményesen működik.
 • Az önismeret fejlesztését szolgáló gyakorlatok alkalmai és látogatottsága is bővül.

Kollégiumi nevelés feladatai a célok elérése érdekében:
 • a tanulási kultúra fejlesztése
 • a helyes tanulási módszerek elsajátíttatása
 • a jelen megismerésére és megértésére törekvés
 • tanulás és művelődés segítése az egyéni adottságok figyelembe vételével
 • közösségi értékrend megismerése, szokások kialakítása, szociális készségek fejlesztése

További feladatok és elvárások:
 • minden gyerek ismerje meg hazánkban, Európában, majd szélesítve a világban élő népek, nemzetek életét, szokásait, kultúráját
 • szerezzen jártasságot egy vagy két idegen nyelv használatában, hogy képes legyen alapszinten idegen nyelven kommunikálni (az iskolai idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódva)
 • szerezzen ismereteket, legyen jártas saját közössége irányításában, vegyen részt a diákönkormányzat működtetésében
 • ismerje meg a kollégium hagyományait, tevőlegesen vegyen részt a hagyományok megtartásában, a kollégium arculatának kialakításában, melyben minden gyermek és felnőtt részt vállal.
 • A testi, lelki egészség megőrzése érdekében:
  • egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzése
  • egészséges életmódra törekvés
  • helyes önismeret, énkép kialakítása és megerősítése
  • empátia és tolerancia társaikkal, és környezetünkben élőkkel
  • viselkedéskultúra kialakítása, megerősítése, gyakorlattá tételeRészletek az intézmény Nevelési Programjából.